Description
Càng chụp càng xấu\r\nCàng xấu càng chụp
Actions
Timeline
All posts · Posts by dynamic · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Empty