Description
Empty
Profile Photo
Profile Photos
 
Actions
Friends
 
Timeline
All posts · Posts by jordanho · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
21.11.2016
jordanho added 2 new photos to album Hoang dã
186 days ago
jordanho commented on a photo
ẳm giải Di sản rồi im ru vậy sao ? khao đi chứ
186 days ago
jordanho commented on a photo
wow qua tới conorado dam rồi à ?
Eagle
 
186 days ago
jordanho added new photo
186 days ago
20.04.2016
jordanho added new photo
402 days ago
16.04.2016
jordanho commented on a photo
Đúng rồi Trung Nguyen . hôm tháng 8
405 days ago
03.04.2016
jordanho commented on a photo
Anh laị trêu em nưà ruì
Xe Hoa.
 
418 days ago
jordanho added new photo
418 days ago · 2 comments2 comments
14.03.2016
jordanho added new photo
438 days ago
12.03.2016
jordanho commented on a photo
Một thể loại cuốn hút người chơi ảnh nhiều tốn kém nhất trong bộ môn nhiếp ảnh .nó không xem như một nghệ thuật theo khía cạnh văn hóa nào là bố cục , ý nghỉa , tư tưởng nhưng nó lại mang trong mình một loại nghệ thuật tự nhiên không gò bó đúng theo tinh thần free of Art
Hooded Merganser
có lẻ mọi người đả quên Jordan ! huhuhuhuhuhu
 
441 days ago
Photo Albums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Photos By jordanho
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Photos By jordanho
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Photos By jordanho
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Photos By jordanho