Description
Cứ chụp đại, 100 tấm thế nào cũng có 1 tấm đủ sáng.
Actions
Timeline
All posts · Posts by lensforman · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Empty