Đóng góp cho chương trình Hạt Mầm Xanh 2014 (Viewed 2374 times)
Standard
24-07-2008
Posts: 179
Rating: 15

Chương trình Hạt Mầm Xanh mở topic Đóng góp cho chương trình Hạt Mầm Xanh năm 2014 tại đây. Các thành viên đóng góp đăng ký vào topic này nhé.

Trân trọng cám ơn các bạn. 

Tiền các bạn có thể chuyển khoản theo địa chỉ sau cho Ho Xung:

Mai Trọng Nghi 

Tài Khoản: 18393469 - ACB - hội sở 

Vui lòng ghi tên người chuyển tiền và nội dung đóng góp cho chương trình Hạt Mầm Xanh. 

hoặc đóng góp trực tiếp tại Thùng Hạt Mầm Xanh của chương trình đặt tại số 226 Điện Biên Phủ (Quán cà phê GoldenMountain) hoặc bất kỳ thành viên nào của Ban điều hành chương trình Hạt mầm xanh:

Anh Mai Thành Tiến (Thanhcong 67): là Chủ nhiệm dự án Hạt Mầm Xanh.

Các thành viên trong ban điều hành chương trình: QuangBao, HoXung, TrungNguyen, KhoaTran, PhuongAnh, HuyenHoang, MotNgayMoi.

Tồn quỹ Hạt Mầm Xanh từ năm 2013 chuyển qua.

http://saigonphoto.net/forum/#topic/C-p-nh-t-ch-ng-tr-nh-H-t-M-m-Xanh-.htm

Tồn quỹ Hạt Mầm Xanh đến hết chặng 2 là: 6.102.000 + 1.600.000 + 700.000 = 8.402.000 đ 

Chặng 3: Đức Huệ - Long An

Mua 20 phần quà: 3.000.000 đ

Tồn quỹ: 8.402.000 đ - 3.000.000 đ = 5.402.000 đ

Trần Đào ủng hộ : 2.100.000đ (100 usd )

100 usd của Bác Khoa Đỗ gửi tặng ( QuangBao giữ). 

Vanpate : 1.000.000 đ ( thùng Hạt Mầm Xanh giữ)

Cộng quỹ tiền mặt: 5.402.000 đ + 2.100.000 đ = 7.502.000 đ

( chuyển danh sách Vanpate và bác Khoa đỗ vào danh sách năm 2014, bạn Trần Đào đã tính vào tiền còn lại của năm 2013). 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP NĂM 2014 

Tồn quỹ 2013         7.502.000 Tiền mặt 
1 Quang Bao ( mua đấu giá và đóng góp )        5.000.000 HX
2 Anh Farmer(mua đấu giá và đóng góp)        7.555.500 HX
3 Anh Macro ( tặng sim và bình đấu giá )        2.000.000
3 Thanhcong 67        5.000.000
5 Ho Xung        2.000.000
6 Đỗ Quyên           500.000 Thùng HMX
7 Chú Hải VK Mỹ           500.000 Thùng HMX
8 Anh Hữu        1.000.000 hx
9 Xuanhahepda        1.000.000 Thùng HMX
10 Vanpate        1.000.000 Thùng HMX
11 Bác Khoa Đỗ ( 100usd)        2.100.000 HX

12. iha 500.000 d Thùng HMX

13. Nguyệt Minh 500.000 d(hx)

Standard
24-07-2008
Posts: 179
Rating: 15

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP NĂM 2014 

Tồn quỹ 2013         7.502.000 Tiền mặt 
1 Quang Bao ( mua đấu giá và đóng góp )        5.000.000 HX
2 Anh Farmer(mua đấu giá và đóng góp)        7.555.500 HX
3 Anh Macro ( tặng sim và bình đấu giá )        2.000.000
3 Thanhcong 67        5.000.000
5 Ho Xung        2.000.000
6 Đỗ Quyên           500.000 HX
7 Chú Hải VK Mỹ           500.000 HX
8 Anh Hữu        1.000.000 hx
9 Xuanhahepda        1.000.000 HX
10 Vanpate        1.000.000 HX
11 Bác Khoa Đỗ ( 100usd)        2.100.000 HX

12. iha 500.000 d (Hxung)

13. Nguyệt Minh 500.000 d(hx)

14.Thùng Hạt Mầm Xanh đã khui ( 6.862.000 đ - Vănpate-Xuânhhepda-Chú Hải-ĐQuyên-Iha)= 3.362.000 đ ( hxung)

Standard
07-05-2011
Posts: 21
Rating: 6

15. HuyenHoang: 1.000.000đ

Standard
24-07-2008
Posts: 179
Rating: 15

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP NĂM 2014 

Tồn quỹ 2013         7.502.000 Tiền mặt 
1 Quang Bao ( mua đấu giá và đóng góp )        5.000.000 HX
2 Anh Farmer(mua đấu giá và đóng góp)        7.555.500 HX
3 Anh Macro ( tặng sim và bình đấu giá )        2.000.000
3 Thanhcong 67        5.000.000
5 Ho Xung        2.000.000
6 Đỗ Quyên           500.000 HX
7 Chú Hải VK Mỹ           500.000 HX
8 Anh Hữu        1.000.000 hx
9 Xuanhahepda        1.000.000 HX
10 Vanpate        1.000.000 HX
11 Bác Khoa Đỗ ( 100usd)        2.100.000 HX

12. iha 500.000 d (Hxung)

13. Nguyệt Minh 500.000 d(hx)

14.Thùng Hạt Mầm Xanh đã khui ( 6.862.000 đ - Vănpate-Xuânhhepda-Chú Hải-ĐQuyên-Iha)= 3.362.000 đ ( hxung)

15. HuyenHoang: 1.000.000đ

16.Em gái Huế : 500.000 đ ( HX)

Standard
24-07-2008
Posts: 179
Rating: 15

17. Một cháu gái 200.000 đ (hxung)

Standard
24-07-2008
Posts: 179
Rating: 15

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP NĂM 2014 

Tồn quỹ 2013         7.502.000 Tiền mặt 
1 Quang Bao ( mua đấu giá và đóng góp )        5.000.000 HX
2 Anh Farmer(mua đấu giá và đóng góp)        7.555.500 HX
3 Anh Macro ( tặng sim và bình đấu giá )        2.000.000
3 Thanhcong 67        5.000.000
5 Ho Xung        2.000.000
6 Đỗ Quyên           500.000 HX
7 Chú Hải VK Mỹ           500.000 HX
8 Anh Hữu        1.000.000 hx
9 Xuanhahepda        1.000.000 HX
10 Vanpate        1.000.000 HX
11 Bác Khoa Đỗ ( 100usd)        2.100.000 HX

12. iha 500.000 d (Hxung)

13. Nguyệt Minh 500.000 d(hx)

14.Thùng Hạt Mầm Xanh đã khui ( 6.862.000 đ - Vănpate-Xuânhhepda-Chú Hải-ĐQuyên-Iha)= 3.362.000 đ ( hxung)

15. HuyenHoang: 1.000.000đ

16.Em gái Huế : 500.000 đ ( HX)

17. Một cháu gái 200.000 đ (hxung)

18.PhuongMathy 500.000 đ (HX)

Standard
18-01-2010
Posts: 10
Rating: 1

19. Chocolate: 500.000đ ( bạn ấy mắc cở nên nhờ Siunhun chuyển giúp ).

Standard
20-09-2007
Posts: 211
Rating: 68

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP NĂM 2014 

Tồn quỹ 2013         7.502.000 Tiền mặt 
1 Quang Bao ( mua đấu giá và đóng góp )        5.000.000 HX
2 Anh Farmer(mua đấu giá và đóng góp)        7.555.500 HX
3 Anh Macro ( tặng sim và bình đấu giá )        2.000.000
3 Thanhcong 67        5.000.000 HX
5 Ho Xung        2.000.000
6 Đỗ Quyên           500.000 HX
7 Chú Hải VK Mỹ           500.000 HX
8 Anh Hữu        1.000.000 hx
9 Xuanhahepda        1.000.000 HX
10 Vanpate        1.000.000 HX
11 Bác Khoa Đỗ ( 100usd)        2.100.000 HX

12. iha 500.000 d (Hxung)

13. Nguyệt Minh 500.000 d(hx)

14.Thùng Hạt Mầm Xanh đã khui ( 6.862.000 đ - Vănpate-Xuânhhepda-Chú Hải-ĐQuyên-Iha)= 3.362.000 đ ( hxung)

15. HuyenHoang: 1.000.000đ(hx)

16.Em gái Huế : 500.000 đ ( HX)

17. Một cháu gái 200.000 đ (hxung)

18.PhuongMathy 500.000 đ (HX)

19. Chocolate: 500.000đ ( bạn ấy mắc cở nên nhờ Siunhun chuyển giúp ).

20. Anh chị em Công ty Panasonic VN: 2.100.000 đ   (HX)

21. Phương My: 2.500.000 đ (hx)

22. Thái Quốc: 2.500.000 đ (hx)

23. Alissa Nguyen  1.000.000 đ (hx)

24. Motngaymoi 1.000.000 d(hx)

Standard
05-09-2007
Posts: 170
Rating: 9

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP NĂM 2014 

Tồn quỹ 2013         7.502.000 Tiền mặt 
1 Quang Bao ( mua đấu giá và đóng góp )        5.000.000 HX
2 Anh Farmer(mua đấu giá và đóng góp)        7.555.500 HX
3 Anh Macro ( tặng sim và bình đấu giá )        2.000.000 HX
3 Thanhcong 67        5.000.000 HX
5 Ho Xung        2.000.000
6 Đỗ Quyên           500.000 HX
7 Chú Hải VK Mỹ           500.000 HX
8 Anh Hữu        1.000.000 hx
9 Xuanhahepda        1.000.000 HX
10 Vanpate        1.000.000 HX
11 Bác Khoa Đỗ ( 100usd)        2.100.000 HX

12. iha 500.000 d (Hxung)

13. Nguyệt Minh 500.000 d(hx)

14.Thùng Hạt Mầm Xanh đã khui ( 6.862.000 đ - Vănpate-Xuânhhepda-Chú Hải-ĐQuyên-Iha)= 3.362.000 đ ( hxung)

15. HuyenHoang: 1.000.000đ(hx)

16.Em gái Huế : 500.000 đ ( HX)

17. Một cháu gái 200.000 đ (hxung)

18.PhuongMathy 500.000 đ (HX)

19. Chocolate: 500.000đ ( hx)

20. Anh chị em Công ty Panasonic VN: 2.100.000 đ   (HX)

21. Phương My: 2.500.000 đ (hx)

22. Thái Quốc: 2.500.000 đ (hx)

23. Alissa Nguyen  1.000.000 đ (hx)

24. Motngaymoi 1.000.000 d(hx)

25. Bạn Cỏ: 1.000.000 (hx)

26- Anh Thái Q9: 3.000.000 (hx)

27- Anh Ngân Q9: 2.000.000 (hx)

Standard
05-09-2007
Posts: 170
Rating: 9
 28.Quockt 1.200.000 d(hx)
1-10 of 50
Đóng góp cho chương trình Hạt Mầm Xanh 2014