ĐÓNG GÓP CHƯƠNG TRÌNH HẠT MẦM XANH 2018 (Viewed 144 times)
Moderator
05-09-2007
Posts: 117
Rating: 6
1. Tồn quỹ Hạt Mầm xanh 2017: 24.099.081 đồng

Moderator
05-09-2007
Posts: 117
Rating: 6
2.Gia đình Cường Gà 5.000.000 đồng
3.Gia đình Chú Thượng 2.000.000 đồng
4.A Tâm Đoàn 1.000.000 đ
5.Hạnh Gà không Lông 1.000.000 đ
6.Chị Hoa 1.000.000 đồng
Moderator
05-09-2007
Posts: 117
Rating: 6
7.A.Xuân.Vinh.cuopbien 2.000.000 đ
ĐÓNG GÓP CHƯƠNG TRÌNH HẠT MẦM XANH 2018