View Video
 
0 votes
0
1550
Học Lightroom 4 - 004 Đưa hình ảnh vô máy computer phần 2
Cách đưa hình vô Lightroom 4 khi hình đã có sẵn trong máy Computer. Tác giả: Peter Pham
Recommend
 
Related Videos
 
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Author
Video info
 
Actions
Videos From This Album
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Học Lightroom 4 - 004 Đưa hình ảnh vô máy computer phần 2