Description
Có những điều trôi qua, có những người trôi qua, có những tình cảm trôi qua, và có những thứ đọng lại trong ta thì đó là nỗi nhớ\".
Actions
Timeline
All posts · Posts by muadongtim · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Empty