General Info
 
First Name:
Thái Linh
Description
Máy cùi đành chịu!!!
Additional information
 
Interests:
Audio, photo, sports