Giới thiệu
Mê chụp ảnh,nhưng không biết gì hết!\r\nMuốn học chụp ảnh,nhưng không biết học ở đâu!\r\nNewbie!