Description
\"thiên ngoại hữu thiên,\r\ncao nhân tất hữu cao nhân trị\"