Description
Cái gì không mua được bằng tiền sẽ được mua bằng rất nhiều tiền!