Description
D300; 50mm 1.4; 18-105mm; 80-200mm 2.8;...(SB900: đang để dành tiền)