Description
Tôi thích off line nhưng cũng thích off chai.