Description
Cứ chụp đại, 100 tấm thế nào cũng có 1 tấm đủ sáng.