Description
Cuộc sống đôi lần vẫn lỡ hẹn với thời gian hay tại con người không cho nhau cơ hội???