Description
Thích chụp ảnh, yêu classic rock, mê phụ nữ và ... UFO\r\nhttp://360.yahoo.com/hchuong178