Description
Càng chụp càng xấu\r\nCàng xấu càng chụp