Description
đã biết là Vô thường\r\nsao lại còn Phiền não